General Expressions / Ĝeneralaj Esprimoj

Salutations

Salutoj

Hello!

Saluton!

Welcome!

Bonvenon!

Good morning!

Bonan matenon!

Good evening!

Bonan vesperon!

Goodbye!

Ĝis la revido!

 

 

Everyday Expressions

Ĉiutagaj Esprimoj

Yes.

Jes.

No.

Ne.

OK

Bone.

Really?

Ĉu?

Please.

Bonvole.

Thank you.

Dankon.

Thank you very much.

Multan dankon.

You're welcome.

Ne dankinde.

I don't know.

Mi ne scias.

I think so.

Mi pensas ke jes.

I don't think so.

Mi pensas ke ne.

What do you think?

Kion vi pensas?

Why not?

Kial ne?

Are you sure?

Ĉu vi certas?

Its fine.

Ĝi estas bona.

Certainly.

Certe.

Maybe.

Eble.

Of course.

Kompreneble.

Is it possible?

Ĉu vere?

I'm very grateful.

Mi estas ege dankema.

It doesn't matter.

Ne gravas.

Good luck!

Bonan ŝancon!

Be careful.

Estu singarda.

Look at this!

Vidu ĉi tion!

Listen to this!

Aŭskultu ĉi tion!

Come here!

Venu!

Come with me!

Venu kun mi!

What is that?

Kio estas tio?

What is this?

Kio estas tio ĉi?

What are you doing?

Kion vi faras?

How do you say that in Esperanto?

Kiel oni diras tion en Esperanto?

What's it like?

Kia ĝi estas?

Do you like it?

Ĉu vi ŝatas ĝin?

It is beautiful.

delicious

wonderful

interesting

exciting

Ĝi estas bela.
bongusta
bonega
interesa
ekscita

Where is the bathroom?

Kie estas la necesejo?

 

 

Introductions

Interkonatiĝoj

My name is Karlo.

Mi nomiĝas Karlo.

What is your name?

Kiel vi nomiĝas?

What is his name?

Kiel li nomiĝas?

What is her name?

Kiel ŝi nomiĝas?

Pleased to meet you.

Estas plezuro renkonti vin.

I've heard much about you.

Mi aŭdis multon pri vi.

How are you?

Kiel vi fartas?

Fine, thanks, and you?

Bone, kaj vi?

How are things?

Kiel fartas aferoj?

Here is my card.

Jen mia karto.

Where are you from?

De kie vi estas?

I am from the U.S.A.

Britain

England

Scotland

Wales

Canada

Australia

Ireland

New Zealand

Mi estas de Usono.
Britio
Anglio
Skotio
Kimrio
Kanado
Aŭstralio
Irlando

Nov-Zelando

Where do you live?

Kie vi loĝas?

I live in Chicago.

Mi loĝas en Ĉikago.

Do you speak Esperanto?

English?

Ĉu vi parolas Esperanton?
la anglan?

Yes, a little.

Jes, iomete.

Please speak slowly.

Bonvolu paroli malrapide.

Do you understand?

Ĉu vi komprenas?

I don't understand.

Mi ne komprenas.

Please repeat.

Ripetu, bonvole.

Excuse me.

Pardonu.

Are you Mrs. King?

Ĉu vi estas Sinjorino King?

Let me introduce Mr. King.

my colleague

my colleagues

my friend

my friends

Mi prezentu Sinjoron King.
mian kolegon
miajn kolegojn
mian amikon
miajn amikojn

I am here on business

as a tourist

to study

Mi estas ĉi tie por komerco.
turisme
por studi

Where are you staying?

Kie vi gastas?

I am at the Green Hotel.

Mi gastas ĉe la Verda Hotelo.

Have you been in Germany before?

Ĉu vi iam antaŭe estis en Germanio?

This is my first visit to Italy.

Jen mia unua vizito en Italio.

Are you married?

Ĉu vi estas edziĝinta?

How is your wife?

husband

mother

father

daughter

son

sister

brother

Kiel fartas via edzino?
edzo
patrino
patro
filino
filo
fratino
frato

Best wishes to your family!

Ĉion bonan al via familio!

Would you like to come to my house on Saturday?

Ĉu vi ŝatus veni al mia domo ĉi-sabate?

Would you like to come for lunch?
dinner

tea

Ĉu vi volas veni por tagmanĝi?
vespermanĝi

teumi

Where are you going?                

Kien vi iras?

I'm going to work.

shopping

Mi iras al laborejo.
butikumi

Could I come with?

Ĉu mi povas iri kun vi?

Are you ready?

Ĉu vi pretas?

Were in a hurry.

Ni devas rapidumi.

Is Stefano home?

Ĉu Stefano ĉe-hejmas?

She's not here.

Ŝi ne estas ĉi tie.

He's not here.

Li ne estas ĉi tie.

When will he be back?

Kiam li revenos?

When will she be back?

Kiam ŝi revenos?

Who is it?

Kiu estas?

Come in.

Envenu.

Have a seat.

Bonvolu sidiĝi.

Make yourself at home.

Sentigu vin hejme.

Would you like something to eat

drink?

Ĉu vi volas ion por manĝi?
trinki

Do you smoke?

Ĉu vi fumas?

I don't smoke.

Mi ne fumas.

Could you please not smoke?

Bonvolu ne fumi, mi petas.

Thank you for your hospitality.

Dankon pro via gastamo.

Please come again.

Bonvolu reveni!

Stay in touch.

Restu en kontakto.

 

 

Inquiries on the Street

Enketoj

Where is the park?

U.S. embassy

Kie estas la parko?
ambasadorejo Usona?

Which way to the temple?

church

mosque

Kiel atingi la templon?
preĝejon
moskeon

What is the name of this street?

Kiel nomiĝas tiu ĉi strato?

How far away is the Eiffel Tower?

Kiom longe for estas la Ejfel-turo?

Which way is north?

south

east

west

Kiu vojo iras norden?
suden
orienten
okcidenten

I'm lost.

Mi perdiĝis.

Where am I?

Kie mi estas?

Please write it down.

Bonvolu skribi ĝin.

Turn right.

Turnu dekstren.

Turn left.

Turnu maldekstren.

Go straight.

Iru antaŭen.

Go back.

Iru malantaŭen.

 

Main Page