Personal Needs / Personaj Bezonoj

At a Hotel or House

Ĉe hotelo aŭ domo

I would like to reserve a room

Mi volas rezervi ĉambron.

I have a reservation.

Mi rezervis ĉambron.

Do you have a double room?

single

Ĉu vi havas dulitan ĉambron?
unulitan

Do you have a room with a bath?

Ĉu vi havas ĉambron kun banejo?

Does the room have a shower?

air conditioning

twin beds

Ĉu la ĉambro havas duŝejon?
klimatizilon
unulokajn litojn

What is the rate per day?

Kiom estas la portaga kosto?

Is dinner included?

Ĉu vespermanĝo estas inkludita?

I will be staying for two nights.

Mi gastos du noktojn.

Do you have a better room?

cheaper

larger

smaller

quiter

Ĉu vi havas pli bonan ĉambron?
malpli kostan
pli grandan
malpli grandan
pli trankvilan

Please wake me at 6 a.m.

Bonvolu vekigi mi je la sesa antaŭtagmeze.

Could I have the key please?

Donu la ŝlosilon, mi petas.  

On what floor is my room?

Sur kioma etaĝo estas mia ĉambro?

Take the elevator.

Iru per lifto.

Go up the stairs.

down

Iru supren per ŝtuparo.
malsupren

There is no hot water.

Mankas varma akvo.

Could you get me some ice?

 

another blanket

some drinking water

a drinking glass

an electric fan

a heater

an iron

a pillow

some shampoo

some soap

some toilet paper

a towel

Ĉu vi bonvolus doni iom da glacio?
alian kovrilon
iom da trinkakvo
glason
ventumilon
hejtilon
gladilon
kusenon
iom da ŝampuo
iom da sapo
necesej-paperon
tukon

Can we still order breakfast?

Ĉu ni ankoraŭ povas mendi matenmanĝon?

Is it possible to have these clothes washed?

Ĉu oni povas lavi tiujn ĉi vestaĵojn?

Please have these clothes dry-cleaned.

Bonvolu sendi tiujn ĉi vestaĵojn por sek-lavado.

May I have the bill please?

La fakturon, mi petas.

I wish to speak to the manager.

Mi volas paroli kun la hotelestro.

Please call for a taxi.

Bonvolu alvoki taksion.

 

 

Personal Comfort

Persona Komforto

What's the matter?

Kio estas la problemo?

Is everything all right?

Ĉu ĉio estas en ordo?

I'm cold.

hot

thirsty

hungry

tired

angry

fine

happy

sad

Mi estas malvarma.
varma
soifa
malsata
laca
kolera
bona
feliĉa
malfeliĉa

Please leave me alone.

Bonvolu lasi min.

 

 

Money

Mono

Where is the bank?

Kie estas la banko?

Where can I find an ATM machine?

Kie troviĝas bankmaŝino?

I need to get some money from an ATM machine

Mi devas elmurigi monon.
                                       

Where can I exchange foreign currency?

Kie mi povas ŝanĝi monon?

What is today's dollar exchange rate?

Kiom estas la kurzo?

Please change this into euros.

forints

francs

pesos

pounds

rubles

yen

złoty

coins

Bonvolu ŝanĝi por eŭroj.
forintoj
frankoj
pesoj
pundoj
rubloj
enoj
zlotoj
moneroj

Do you accept credit cards?

travelers checks

Ĉu vi akceptas kredit-kartojn?
vojaĝ-ĉekojn

 

 

Food and Drink

Manĝaĵoj kaj Trinkaĵoj

Where is the supermarket?

store

butcher shop

bakery

Kie estas la superbazaro?   
vendejo
viandejo
bakistejo

Where can I buy fruit?

apples

bananas

cherries

figs

grapes

grapefruit

lemons

limes

mangoes

oranges

papaya

peaches

pears

pineapples

plums

raisins

strawberries

watermelon

Kie mi povas aĉeti fruktojn?
pomojn
bananojn
ĉerizojn
figojn
vinberojn
grapfruktojn
citronojn
limonojn
mangojn
oranĝojn
papajojn
persikojn
pirojn
ananasojn
prunojn
sekvinberojn
fragojn
akvomelonojn

I prefer vegetables.

beans

broccoli

cabbage

carrots

cauliflower

cucumbers

eggplant

garlic

green bell peppers

lettuce

mushrooms

olives

onions

peas

potatoes

tomatoes

Mi preferas legomojn.
fazeolojn
brokolon
brasikon
karotojn
florbrasikon
kukumojn
melongenon
ajlon
paprikojn
laktukon
fungojn
olivojn
cepojn
pizojn
terpomojn
tomatojn

I would like to buy some beef.

bacon

chicken

ham

lamb

mutton

pork

sausage

veal

venison

Mi volas aĉeti bovaĵon.
lardon
kokinaĵon
ŝinkon
ŝafidaĵon
ŝafaĵon
porkaĵon
kolbasojn
bovidaĵon
cervaĵon

I like seafood.

clams

crab

lobster

oysters

shrimp

Mi ŝatas marmanĝaĵojn.
pektenojn
krabaĵon
omaron

ojstrojn
salikokojn

I need bread.

butter

a cake

candy

cheese

chocolate

cookies

 

cream

milk

noodles

nuts

pasta

peanuts

 

rice

a sandwich

yogurt

Mi bezonas panon.
buteron
kukon
dolĉaĵojn
fromaĝon
ĉokolaton
keksojn
or biskvitojn
kremon
lakton
nudlojn
nuksojn
pastaĵon
ternuksojn

or arakidojn
rizojn
sandviĉon
johurton

Where can I buy soda water?

a bottle of water

Kie mi povas aĉeti sodakvon?
botelon da akvo

I prefer non-carbonated water.

Mi preferas akvon sen gaso.

I'd like eggs.

Mi volas ovojn.

May I have tea?

coffee

Teon, mi petas
Kafon

With sugar

kun sukero

With milk

kun lakto                          

With non-dairy creamer

kun lakto-polvoro

With lemon

kun citrono

With honey

kun mielo

With cream

kun kremo

Black

negran

Would you like some lemonade?

fruit juice

orange juice

apple juice

soda

Ĉu vi deziras iom da limonado?
frukto-suko
oranĝsuko
pomsuko
sodo

I'd like a beer, please. white wine

red wine

champagne

Irish cream liquor

vodka

whiskey

Bieron, mi petas
Blankan vinon
Ruĝan vinon
Ĉampanon
Irlandan kremlikvoron
Vodkon
Viskion

on the rocks

kun glacio

straight up

sen glacio

with a twist

kun citron-ŝelero

and cola

kun kolao

 

 

At the restaurant

Ĉe restoracio

Could you recommend an inexpensive restaurant?

Ĉu vi povus rekomendi malaltkostan restoracion?

Could you bring me another bowl of rice?

Bonvolu alporti alian bovlon da rizoj.                                

May I see a menu?

Ĉu mi povas vidi menuon?

Do they have vegetarian dishes?

Ĉu ili havas vegetaranajn manĝaĵojn?

Enjoy!

Bonan apetiton!

I need a knife.

a fork

a spoon

chopsticks

a plate

a napkin

a cup

a bowl

a glass of water

a wine glass

salt

pepper

mustard

vinegar

Mi bezonas tranĉilon.
forkon
kuleron
manĝbastonetojn
teleron
mantukon
tason
bovlon
glason da akvo
vinglason
salon
paprikaĵon
mustardon
vinagron

I would like to order some soup.

Mi volas mendi iom da supo.
                                       

Check, please.

La fakturon, mi petas.

I'll pay for it.

Mi pripagos.

I'll leave a tip.

Mi lasos trinkmonon.

 

 

Shopping

Butikumado

Can I help you?

Ĉu mi povas helpi vin?

Where can I buy souvenirs?

camera film

videotape

magazines

an English newspaper

a book

stationery

Kie mi povas aĉeti memoraĵojn?
foto-filmon
vidbendon
gazetojn
ĵurnalon en la angla
libron
papervarojn

I am going to the florist.

book store

pharmacy

department store

Mi iras al florejo.
librovendejo
apoteko

magazeno

How much does it cost?

Kiom ĝi kostas?

I bought a jacket.

some pants

a shirt/a blouse

a sweater

a skirt

a dress

a coat

a raincoat

a bathing suit

a pair of shoes

Mi aĉetis jakon.
pantalonon
ĉemizon
puloveron
jupon
robon
mantelon
pluvjakon
bankostumo
paron da ŝuoj

 

 

Leisure

Distre

Would you like to see the city?

Ĉu vi ŝatus vidi la urbon?

I will take you on a tour.

Mi ĉiĉeronos vin.

I will drive you there.

Mi ŝoferos vin tien.

I would like to go to the mountains.

beach

pool

country

caves

Mi volas iri al la montoj.

plaĝo
naĝejo
kamparo
kavoj

Could you take a photo of us?

Ĉu vi fotus nin?

I'd like to get two tickets to the ballet.

concert

opera

Du biletojn al la baledo, mi petas.
koncerto

opero

They are out of tickets.

Ne plu aĉeteblas biletojn.

I like the theater.

the cinema

movies

the circus

to watch T.V.

to go to museums

Mi ŝatas la teatron.            
la kinon
filmojn
la cirkon
spekti televidon
iri al muzeoj

At what time does the play begin?

tour

Je kioma horo komenciĝas
la teatraĵo?

rondvojaĝo                        

What film is playing tonight?

Kiu filmo spekteblas ĉi-nokte?

Where is the ticket office?

Kie estas la biletejo?

Is there a bar nearby? discotheque

Ĉu troviĝas drinkejo proksime?
diskoteko

 

Main Page