Esperanto-English Glossary


The following is a list of over 650 commonly used Esperanto root words. They may take many different meanings depending on the ending attached. The affixes easily provide an average of more than 10 derivations or combinations for each word, so this list is equivalent to a list of 6,500 English words. The ending shows the most basic sense, -o for nouns, -a for adjectives, -i for verbs. Words not showing one of these endings are either adverbs, conjunctions, interjections or prepositions. The multiple meanings of English words require a detailed treatment to dispel ambiguities.


A

abelo bee
aboni to subscribe
aĉeti to buy
adreso address
aero air
afabla agreeable
afero affair
afiŝo sign
agi to act
agrabla pleasant
aĝo age
akcepti to accept
akra sharp
akvo water
al to
alia other
almenaŭ at least
alta high, tall
ami to love
amaso a lot of
ambaŭ both
amiko friend
angulo corner
ankaŭ also
ankoraŭ still, yet
anstataŭ instead of
antaŭ before, in front
aparato apparatus
aparta separate
apenaŭ hardly, scarcely
aperi to appear
aprilo April
apud next to
aranĝi to arrange
arbo tree
armeo army
arto art
artikolo article
asocio association
atendi to wait
atenta attentive
or
aŭdi to hear
aŭgusto August
aŭto car
aŭtobuso bus
aŭtuno autumn
avo grandfather

B

baldaŭ soon
barbo beard
bati to hit
batali to fight
bazo base
bedaŭri to regret
bela beautiful
bendo tape
besto animal
bezoni to need
biciklo bicycle
bildo picture
bileto ticket
birdo bird
blanka white
blua blue
bona good
bordo edge
brako arm
brili to shine
brui to make a noise
bruli to burn
buŝo mouth

C

celo goal
cerbo brain
certa certain
cigaro cigar

Ĉ

ĉambro room
ĉapelo hat
ĉar because
ĉarma charming
ĉe at
ĉemizo shirt
ĉesi to cease
ĉevalo horse
ĉielo sky
ĉirkaŭ around

D

da of (instead of de in expressions of quantity)
danci to dance
danki to thank
de by, from, of
deca decent
decembro December
decidi to decide
dekstra right
demandi to ask a question
dento tooth
devi to have to / must
deziri to desire
dio God
diablo devil
difini to define
dika thick, pudgy
dimanĉo Sunday
diri to say
direkti to direct
diskuti to discuss
diversa miscellaneous
do so, therefore
doktoro Ph.D
dolĉa sweet
doloro pain
domo house
doni to give
dormi to sleep
dubi to doubt
dum during, while
duŝi to shower

E

even
eduki to educate
edzo husband
ekskursi to go on an excursion
ekster outside of
ekzemplo example
ekzisti exist
el out of
elekti to choose
en in
erari to make a mistake
esperi to hope
esti to be
etikedo label
etendi to extend something
eventuala contingent

F

facila easy
fajro fire
fako speciality
fali to fall
familio family
fari to do, make
februaro February
feliĉa happy
fenestro window
fero iron
fermi to close
festi to celebrate
filo son
filmo film
fini to finish something
fingro finger
fiŝo fish
flanko side
flava yellow
floro flower
flosi to float
flugi to fly
fojo time (occasion)
folio leaf
fonto source
for away
forgesi to forget
formo form
forno oven
forta strong
foto photograph
frapi to knock, hit
frato brother
fraŭlo bachelor
frazo sentence
fremda foriegn
frua early
frukto fruit
funkcio function
fuŝi to bungle

G

gaja merry
gajni to win
gazeto magazine
glaso drinking glass
granda big
gratuli to congratulate
grava important
grupo group
gvidi to guide

Ĝ

ĝardeno garden
ĝenerala general
ĝis until, bye
ĝoji to be joyful
ĝusta correct, right

H

halti to halt, stop
haro hair
havi to have
hejmo home
hela bright/light colored
helpi to help
hieraŭ yesterday
historio history
ho oh!
hodiaŭ today
homo human being
horo hour
hotelo hotel
hundo dog

Ĥ

ĥaoso chaos
ĥoro choir

I

ideo idea
imagi to imagine
infano child
informi to inform
insekto insect
instrui to teach
inter between, among
interesi to interest
interna internal
inviti to invite
iri to go

J

ja indeed
jam already
januaro January
jaro year
jen behold/here is
jes yes
julio July
juna young
junio June
justa just, fair
juvelo jewel

Ĵ

ĵaudo Thursday
ĵeti to throw
ĵongli to juggle
ĵus immediately past

K

kaj and
kafo coffee
kalkuli to calculate
kampo field
kanti to sing
kapo head
kapabla capable
kapti to catch
kara dear
karoto carrot
karto card
kaŝi to hide
kato cat
kaŭzo cause
kazo case
ke that (introducing a clause)
kelka several
klara clear
klaso class
klopodi to take steps to
klubo club
knabo boy
kolo neck
kolekto collection
koleri to be angry
koloro color
komenci to begin
komerci to do business
komitato committee
kompreni to understand
komputi to compute
komuna common
koni to be familiar
kongreso congress
konkreta concrete
konsenti to agree
konsili to advise
konstrui to build
kontakto contact
kontenta content
kontraŭ against
kontroli to check
koro heart
korpo body
korto courtyard
kosmo outer space
kosti to cost
kovri to cover
kredi to believe
kreski to grow
krii to shout out
krom besides
kruro leg
kuiri to cook
kuko cake
kulturi to culture
kun with
kuri to run
kuraci to cure
kuraĝa brave
kurso course
kuŝi to lie
kutimo custom
kvankam although
kvazaŭ as if

L

la the
labori to work
laca tired
lago lake
lakto milk
lando country
lango tongue
larĝa wide
lasi to leave
lasta recent, last
laŭ according to
lavi to wash
leciono lesson
legi to read
legomo vegetable
lerni to learn
letero letter (correspondence)
levi to raise
libera free
libro book
ligi to link
ligno wood
lingvo language
linio line
lito bed
litero letter (alphabet)
literaturo literature
loĝi to reside
loko location
longa long
ludi to play
lumi to illuminate
lundo Monday

M

majo May
malgraŭ in spite of
mano hand
manĝi to eat
maniero manner
manki to be lacking
maro sea
mardo Tuesday
marto March
martelo hammer
marŝi to walk
maŝino machine
mateno morning
materialo material
mem ones self
membro member
memori to remember
merkredo Wednesday
mesaĝo message
meti to put or place
metodo method
mezo middle
mezuri to measure
miksi to mix
militi to make war
minuto minute
miri to marvel
momento moment
mono money
monato month
mondo world
monto mountain
montri to show
morgaŭ tomorrow
morti to die
movi to move
multa much or many
muro wall
muziko music

N

nacio nation
najlo nail
naski to bear
naturo nature
nazo nose
ne no
necesa necessary
neĝo snow
nek neither
nepra unfailing
nigra black
nivelo level
nokto night
nomo name
nombro number
nordo north
normala normal
nova new
novembro November
nu! well!
nubo cloud
numero numeral
nun now
nur merely

O

ofico office/position
ofta frequent
okazi to occur
okcidento west
oktobro October
okulo eye
okupi to occupy
ol than
onklo uncle
opinii to opine
ordo state of order
ordinara ordinary
ordoni to command
orelo ear
oriento east
organizi to organize
ovo egg

P

paco peace
pafi to shoot
pagi to pay
paĝo page
pano bread
papero paper
pardoni to pardon
paroli to speak
parto part
pasi to pass
paŝi to step
patro father
peco piece
peni to try
pendi to hang
pensi to think
per by means of
perdi to lose
perei to perish
perfekta perfect
permesi to permit
persono person
peti to request
piedo foot
plaĉi to be pleasing
plano plan
planko floor
planto plant
plej most
plena full
plendi to complain
plezuro pleasure
pli more
plori to cry
plu further
plumo feather, pen
pluraj quite a few
pluvo rain
poemo poem
pomo apple
popolo a people
populara popular
por in order to
pordo door
porti to carry
post behind, after
postuli to require
poŝto postal service
povi to be able to
prava right
precipa principally
preferi to prefer
prelegi to lecture
premi to press
preni to take
prepari to prepare
presi to print
preskaŭ nearly
preta ready
prezo price
prezenti to present
prezidi to preside
pri concerning
printempo spring season
pro on account of
problemo problem
produkto product
profunda deep
programo program
proksima close
proponi to propose
propra ones own
provi to try
publiko public
punkto point
pura clean

R

rado wheel
radio radio
rajto right to something
rakonti to tell a story
rapida quick
raporti to report
regi to rule
regiono region
regulo regulation
reklami to advertise
rekomendi to recommend
rekta direct
renkonti to meet someone
respondi to respond
resti to remain
reto net, network
revuo review
ricevi to receive
riĉa rich
rigardi to look at
rilati to relate to
rimarki to notice
rimedo resource
ripeti repeat
ripozi to relax
rivero river
roko rock
rompi to break
ronda round
rozo rose
ruĝa red

S

sabato Saturday
salono living room
salti to jump
saluti to greet
sama same
sana healthy
sango blood
sapo soap
sata full of food
scii to know
scienco science
se if
sed but
seĝo chair
sekvi to follow
semajno week
sen without
sendi to send
senti to feel
septembro September
serĉi to search
serio series
servi to serve
sidi to sit
signifi to mean
silenti to be silent
simila similar
simpla simple
sinjoro mister
sistemo system
situacio situation
skatolo box
skribi to skribi
socio society
sola alone
somero summer
soni to sound
speco type
speciala special
sperta experienced
sporto sport
stacio station
stelo star
stari to stand
stato status
strato street
studi to study
stulta stupid
sub under
sudo south
suferi to suffer
sufiĉa enough
sukcesi to succeed
sukero sugar
suno sun
super above
supozi to suppose
supro top
sur on

Ŝ

ŝafo sheep
ŝajni to seem
ŝalti to turn on
ŝanĝi to change
ŝati to like
ŝipo ship
ŝiri to tear
ŝlosi to lock
ŝtato state
ŝteli to steal
ŝtono stone
ŝuo shoe
ŝveli to swell

T

tablo table
tago day
tamen however
taso cup
tasko task
teo tea
teatro the theater
telefono telephone
telero plate
televido television
temo subject
tempo time
teni to hold
tero earth
teruro terror
timi to fear
tiri to pull
tra through
traduki to translate
tranĉi to cut
trankvila tranquil
trans across
tre very
trinki to drink
tro too much
trovi to find
tuj immediately
turni to turn something
tuŝi to touch
tuta entire

U

universala universal
universitato university
urbo city
utila useful
uzi to use

V

vagono train car
valori to have value
varma warm
veki to awaken
veni to come
vendi to sell
vendredo Friday
vento wind
vera true
verda green
verko literary work
vespero evening
vesto clothing
vetero weather
veturi to travel
viando meat
vidi to see
vilaĝo village
vintro winter
viro man
vitro glass
vivi to live
vizaĝo face
viziti to visit
vojo road, way
vojaĝi to take a trip
voki to call
voli to want
vorto word

Z

zono belt, zone
zorgi to care for


Esperanto Society of Chicago

Esperanto Shirts at cafepress.com